Pielikums
Apstiprināts ar
2017. gada 26.jūnija
rīkojumu Nr.1-2/100 

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” nolikums

 1. Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība”[1] (turpmāk – Konkurss) mērķis ir noteikt labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem (turpmāk – Ģimenes).
 2. Konkursa laikā vienlaikus apkopo informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu Ģimenēm, kā arī par Ģimenēm draudzīgu publisko un privāto infrastruktūru, uzlabojot informācijas pieejamību Ģimenēm.
 3. Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).
 4. Konkursa vērtēšanas komisija:
  1. Konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) sastāvu apstiprina ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu.
  2. Vērtēšanas komisija sastāv no 11 (vienpadsmit) komisijas locekļiem. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj divus VARAM pārstāvjus, vienu pārstāvi no Labklājības ministrijas, vienu pārstāvi no Izglītības un zinātnes ministrijas, vienu pārstāvi no Kultūras ministrijas, vienu pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības, vienu pārstāvi no SIA “Mammām un tētiem”, vienu pārstāvi no SIA “Lietišķās kreativitātes grupa” (“Māmiņu klubs”), vienu pārstāvi no biedrības “Babyroom”, vienu pārstāvi no biedrības “Nākotnes fonds”, vienu pārstāvi no sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (Pārresoru koordinācijas centrs).
  3. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir VARAM pārstāvis.
  4. Vērtēšanas komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vismaz seši vērtēšanas komisijas locekļi.
  5. VARAM Reģionālās politikas departaments nodrošina konkursa sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) funkcijas.
 5. Konkursa dalībnieki ir Latvijas Republikas pašvaldības. Konkursa dalībnieku vērtēšanu veic saskaņā ar šo nolikumu.
 6. Uzvarētājus nosaka, rezultātus novērtējot atbilstoši šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem šādām pašvaldību grupām:
  1. deviņās republikas nozīmes pilsētu pašvaldības.
  2. 21 (divdesmit vienā) reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības.
  3. 89 (astoņdesmit deviņās) novadu pašvaldības, kuras nav republikas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības.
 7. Konkursam ir divas kārtas. Pirmajā kārtā Sekretariāts veic aprēķinus četrās daļās – administratīvie dati, dzimstības rādītāji, ģimeņu vērtējums un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā. Pirmās kārtas rezultātus Sekretariāts iesniedz izvērtēšanai Vērtēšanas komisijai. Konkursa otrajai kārtai tiek virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā pašvaldību grupā. Uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts, balstoties uz Vērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu.
 8. Konkursa pirmās kārtas ietvaros Sekretariāts sagatavo administratīvo datu tabulu jeb informāciju, ko apkopo no publiski pieejamiem avotiem un no pašvaldību sniegtās informācijas atbilstoši šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
  1. Sekretariāts pēc šā nolikuma 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem aprēķina katra konkursa dalībnieka rezultātus.
  2. Rezultātu katrā pašvaldību grupā nosaka, summējot iegūtos rādītājus starp šā nolikuma 9. punktā minētajiem kritērijiem. Pašvaldība ar skaitliski augstāko rezultātu ieņem augstāko vietu.
  3. Sekretariātam, veicot aprēķinus, ir tiesības pieprasīt no pašvaldības papildu informāciju.
 9. Pirmajā kārtā konkursa rezultātu nosaka, izvērtējot kritērijus ar šādu svaru:
  1. Administratīvo datu (Sekretariāta sagatavotie administratīvie dati un pašvaldību sniegtā informācija atbilstoši šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem) vērtējums; ar svaru 0,4. Pašvaldības rezultāts administratīvo datu kritērijā tiek aprēķināts, dalot pašvaldības koeficientu summu ar grupas vidējo rādītāju.
   1. Aprēķinam izmanto šā nolikuma 1. pielikumā noteikto informāciju:
    1. Informācija, ko konkursa organizatoriem iesniedz pašvaldības – atbalsta apmērs vienai vienībai un kopējais atbalsta apmērs, kā arī papildus iesniedzot informāciju par atbalsta apmēru daudzbērnu ģimenēm[2][3]; daudzbērnu ģimeņu skaits uz 1000 iedzīvotājiem.
    2. Sekretariāta sagatavotā informācija, balstoties uz publiski pieejamām datubāzēm – deklarēto iedzīvotāju skaits pašvaldībās 2016. gadā (Centrālās statistikas pārvaldes dati), pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa EUR 2016. gadā (Valsts kases dati).
  2. Dzimstības datu (Sekretariāta sagatavotie administratīvie dati par jaundzimušo skaitu uz 1000 iedzīvotājiem 2016. gadā, balstoties uz publiski pieejamām datubāzēm) vērtējums; ar svaru 0,2. Pašvaldības rezultāts dzimstības datu kritērijā tiek aprēķināts, dalot pašvaldības koeficientu ar grupas vidējo rādītāju.
  3. Ģimeņu vērtējums par konkrētās pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; ar svaru 0,3.
   1. Aprēķinam izmanto šā nolikuma 2. pielikumā noteikto informāciju.
   2. Lai noteiktu Ģimeņu vērtējumu par pašvaldībām, notiek vienu mēnesi ilga publiska balsošana šim konkursam izveidotajā tīmekļvietnē vietagimenei.lv.
   3. Lai noteiktu Ģimeņu vērtējumu par pašvaldībām, notiek vienu mēnesi ilga (termiņš var tikt precizēts atbilstoši Konkursa norises vajadzībām) balsošana šim Konkursam speciāli izveidotajā tīmekļvietnē.
   4. Ja ģimeņu vērtējuma ietvaros apkopoti mazāk kā 50 000 balsojumi, vērtēšanas komisija izvērtē šī balsojuma iekļaušanu vērtējumā.
  4. Pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā; ar svaru 0,1 gala vērtējumam.
   1. VARAM sagatavoto informatīvo materiālu (afiša PDF formātā un reklāmkarogs (baneris)) par Konkursu nosūta katrai pašvaldībai uz tās oficiālo e-pasta adresi. Pašvaldības tiek aicinātas savās tīmekļvietnēs ievietot reklāmkarogu (baneri) par Konkursu.
   2. Pašvaldības aicina informatīvo materiālu izplatīt pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādēs u.c.
   3. Pašvaldībām ir pienākums nodrošināt šādus publicitātes pasākumus:
    1. deviņām republikas nozīmes pilsētām 30 foto ar dažādās pašvaldības vietās izvietotu informatīvo materiālu (afišu).
    2. 21 (divdesmit vienam) novadam ar reģionālas nozīmes attīstības centru 15 (piecpadsmit) fotogrāfijas ar dažādās pašvaldības vietās izvietotu informatīvo materiālu (afišu).
    3. 89 (astoņdesmit deviņiem) novadiem ar vietējas nozīmes attīstības centru 10 (desmit) fotogrāfijas ar dažādās pašvaldības vietās izvietotu informatīvo materiālu (afišu).
   4. Ja sasniegts šā nolikuma 9.4.3.1.-9.4.3.3. apakšpunktā noteiktais rādītājs, pašvaldības gala vērtējumam tiek pieskaitīta koeficientu summa (administratīvo datu, dzimstības datu un ģimeņu vērtējuma), kas reizināta ar svaru 0,1.
   5. Lai novērtētu pašvaldības līdzdalību Konkursa informatīvajā kampaņā, Sekretariāts izlases kārtībā pārbauda pašvaldību rezultātus Konkursa informatīvās kampaņas sekmēšanai. Pašvaldībām pēc Sekretariāta pieprasījuma ir jānodrošina šā nolikuma 9.4.3.1.-9.4.3.3. apakšpunktā norādīto publicitātes pasākumu informācijas nosūtīšanu uz Sekretariāta norādīto e-pasta adresi.
 10. Konkursa otrajā kārtā Vērtēšanas komisija vismaz sešu komisijas locekļu sastāvā klātienē apmeklē trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā pašvaldību grupā pēc Konkursa pirmās kārtas rezultātiem.
  1. Pašvaldība Vērtēšanas komisijai sniedz prezentāciju, pamatojot, kāpēc attiecīgā pašvaldība ir ģimenei draudzīgākā.
  2. Vērtēšanas komisijas locekļi sniedz individuālu vērtējumu saskaņā ar šā nolikuma 3.pielikumu.
  3. Vērtēšanas komisijai, veicot individuālo vērtējumu, nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieaicināt ekspertus.
  4. Sekretariāts no vērtēšanas komisijas locekļu individuālā vērtējuma aprēķina vidējo vērtējumu pašvaldībai.
  5. Par uzvarētāju katrā pašvaldību grupā nosaka to pašvaldību, kurai Konkursa otrajā kārtā ir augstākais vidējais vērtējums. Vienāda punktu skaita gadījumā noteicošais ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja viedoklis.
  6. Par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā nosaka to pašvaldību, kurai no visām pašvaldību grupām otrajā kārtā ir augstākais vidējais vērtējums. Vienāda punktu skaita gadījumā noteicošais ir vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja viedoklis.
 11. Nominācijas:
   1. Katrā no šā nolikuma 6. punktā noteiktajām pašvaldību grupām nosaka konkursa laureātus.
   2. Atbilstoši šā nolikuma 10.6. apakšpunktā noteiktajam nosaka ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā (viena pašvaldība no trīs grupām); pašvaldību grupā, no kuras noteikta ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā, par ģimenei draudzīgu pašvaldību nominē nākamo pašvaldību ar labāko rezultātu.
   3. Papildu nominācijas, kas var tikt piešķirtas:
  Nominācija Apraksts
  Pašvaldībai par ģimenei draudzīgāko publisko infrastruktūru Nominācija var tikt piešķirta par īpašu sasniegumu kritērijos, kas attiecas uz infrastruktūru
  Pašvaldībai par lielāko materiālo atbalstu ģimenēm ar bērniem nominācija var tikt piešķirta par īpašu sasniegumu kritērijos, kas attiecas uz materiālo atbalstu ģimenēm
  Pašvaldībai par lielāko jaundzimušo pieaugumu Tiek veidots rangs no divām daļām – (A) augstākais vērtējums pakalpojumiem līdz skolas vecumam (tiek summēti pašvaldības izdevumi pabalstam par bērnu piedzimšanu un pašvaldības izdevumi privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma saņemšanai, pašvaldības izdevumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldības izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai); (B) jaundzimušo skaits uz 1000 iedz.; uzvarētājs ir ar augstāko vietu rangā, kas tiek aprēķināts abiem rādītājiem, dalot tos ar grupas vidējo rādītāju.
  Pašvaldībai par lielāko atbalstu daudzbērnu ģimenēm Tiek veidots rangs no divām daļām – (A) augstākais vērtējums pakalpojumiem daudzbērnu ģimenēm (pašvaldības tiek lūgtas papildus norādīt sniegto atbalsta apjomu tieši daudzbērnu ģimenēm); (B) daudzbērnu ģimeņu skaits uz 1000 iedzīvotājiem; uzvarētājs ir ar augstāko vietu rangā, kas tiek aprēķināts abiem rādītājiem, dalot tos ar grupas vidējo rādītāju
  Pašvaldībai par lielāko izaugsmi Nominācija var tikt piešķirta par īpašu sasniegumu kādā no kritērijiem
  1. Vērtēšanas komisija var noteikt papildu nominācijas
  2. Viena pašvaldība var kļūt par laureātu vairākās nominācijās.
 12. Informācijas apkopošana:
  1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās atlases kārtas noslēguma uz otro atlases kārtu izvirzītajām pašvaldībām VARAM nosūta informācijas pieprasījumu. Pašvaldības pieprasīto informāciju iesniedz 10 darba dienu laikā no informācijas pieprasījuma izsūtīšanas dienas.
  2. Informāciju, kas iesniegta pēc šā nolikuma 12.1. apakšpunktā norādītā termiņa beigām, neizskata.
 13. Oficiālā konkursa tīmekļvietne ir www.vietagimenei.lv, kur atsevišķā sadaļā ir pieejama aktuālā informācija par konkursa gaitu.
 14. Laureātu apbalvošana notiek svinīgā konkursa noslēguma pasākumā par tā norisi paziņojot oficiālajā konkursa tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Ministrs K.Gerhards


Pielikums Nr.1
Konkursa “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” nolikumam

 

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas vērtēšanas kritēriji

I daļa – Administratīvo datu vērtējums; ar svaru 0,4

II daļa – Dzimstības datu vērtējums; ar svaru 0,2

 

Dati tiek apkopoti par 2016.gadu. 

Nr.

p.k.

Pašvaldību rīcības apkopojums  
Sekretariāta apkopotā informācija (A) Pašvaldības sniegtā informācija (B) Koeficienta pielietošana (C)
I daļa – Administratīvo datu (Sekretariāta sagatavotie administratīvie dati un pašvaldību sniegto atbilžu) vērtējums; ar svaru 0,4
1. Ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports Aprēķins skaitliskā izteiksmē tiek sarindots sākot ar lielāko (katrā pašvaldību grupā); vietai rangā piemērojot koeficientu 0,4
1.1 Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldību kopējais izmaksātais pabalsts, EUR
1.2. Pašvaldības atbalsts izglītības kursiem ģimenēm (pirmslaulību, bērnu audzināšana, izglītības kursi par ģimenes veidošanu, konsultatīvie kabineti – atbalsts speciālistu nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, piemēram, logopēds, psihologs, metodiķis; semināri vecākiem u.tml.), koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi izglītības kursiem, EUR
1.3. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts (tikai specifiski ģimenēm, piemēram, pabalsts pirmklasniekam, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsts skolas piederumu iegādei, tematisku svētku pabalsts (Ziemassvētku paciņas), pabalsts bērnam ar invaliditāti, pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam u.c. pašvaldības noteiktie materiālās palīdzības pabalsti), koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu (tikai specifiski ģimenēm) apmērs, EUR
1.4. Atbalsts sabiedriskā transporta izdevumu segšanai un/vai atbalsts skolēnu autobusu nodrošināšanai

(piemēram, braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā; atlaide mēneša biļetes iegādei; izmaksas skolēnu autobusu nodrošināšanai), koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu)

*Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijai un/vai skolēnu autobusu nodrošināšanai, EUR
2. Izglītība
2.1. Pašvaldības atbalsts privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma saņemšanai, pašvaldības atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldības izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai (izņemot jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības izdevumi; piemēram, brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm vai maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi (kopējais līdzfinansējuma apmērs) privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma saņemšanai, atbalstam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, EUR
2.2. Pašvaldības sniegtie atvieglojumi profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītībai, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītībai, EUR
2.3. Pašvaldības atbalsts vasaras nometņu organizēšanai un finansēšanai, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi vasaras nometņu organizēšanai un finansēšanai, EUR
2.4. Pašvaldības atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā, EUR
2.5. Pašvaldības atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās (piemēram, brīvpusdienas; pabalsts ēdināšanai), koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, EUR
3. Pasākumi
3.1. Pašvaldības ikgadējie izdevumi publiskiem kultūras un sporta pasākumiem, kas vērsti uz mērķa grupu – ģimenes ar bērniem (piemēram, ģimenes sporta diena, pasākumi bērnos kultūras centros “Cālis”, jaundzimušo godināšanas pasākumi, ja pilsētas svētkos ietvertas aktivitātes ģimenēm, bērniem – tad šajā kritērijā norādāmi tikai šie izdevumi u.tml.), koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi pasākumiem ar ģimenēm, EUR
4. Infrastruktūra
3.2. Pašvaldības veiktie ieguldījumi publiski pieejamos bērnu rotaļu laukumos, koeficients (izdevumu attiecība pret pašvaldību budžetu) *Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa, EUR 2016. gadā Pašvaldības izdevumi bērnu rotaļu laukumiem, EUR
 

II daļa – Dzimstības datu (Sekretariāta sagatavotie administratīvie dati par jaundzimušo skaitu uz 1000 iedzīvotājiem 2016.gadā) vērtējums; ar svaru 0,2

1. Jaundzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem

 

Ministrs K.Gerhards


Pielikums Nr.2
Konkursa “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” nolikumam

 

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

pirmās kārtas vērtēšanas kritēriji

III daļa Ģimeņu vērtējums par konkrētās pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; ar svaru 0,3

 

III daļa Ģimeņu vērtējums par konkrētās pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; ar svaru 0,3
Aprēķins:

·      Vērtējums “apmierina”/ Deklarēto iedzīvotāju skaits pašvaldībā

·      Vērtējums “neapmierina”/ Deklarēto iedzīvotāju skaits pašvaldībā

*Vērtējums “apmierina”, “nepamierina”

*Deklarēto iedzīvotāju skaits pašvaldībā

Vērtējums tiek sniegts visās 1.pielikumā esošajās sadaļās: “Ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports”, “Izglītība”, “Pasākumi” un “Infrastruktūra”
Vērtējums tiek sniegts šādās papildu kategorijās:

1. vērtējums par pašvaldības darbu ģimeņu labklājības sekmēšanā (t.sk. vai pašvaldība efektīvi informē iedzīvotājus par tās nodrošināto atbalstu ģimenēm);

2. interešu izglītības pieejamība pašvaldībā;

3. infrastruktūras pieejamība pašvaldības iestādēs

4. citas iniciatīvas, kas vērstas uz ģimenēm.

Ministrs K.Gerhards


Pielikums Nr.3
Konkursa “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” nolikumam

 

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” otrās kārtas individuālās vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais punktu skaits Pašvaldības nosaukums
1. Ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports 10
2. Izglītība 10
3. Pasākumi 5
4. Infrastruktūra 5
  Kopā 30

Ministrs  K.Gerhards

[1] Konkurss tiek organizēts Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros.

[2] Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktu daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

[3] Informācija par atbalsta apmēru daudzbērnu tiek izmantota, lai noteiktu 11.6.punktā minētās nominācijas uzvarētāju.