Raunas novads

Raunas novada attīstības plānā kā prioritāte ir izvirzīta izglītība, jo līdz šim ļoti daudz strādāts pie infrastruktūras veidošanas, kas nozīmīga ne tikai viesiem, bet, galvenokārt, vietējiem iedzīvotājiem, arī ģimenēm ar bērniem.

Izkoptas pastaigu dabas takas, izveidots bērnu rotaļu laukums, kuru katru gadu papildinām ar jaunu aprīkojumu. Parka teritorijā uzstādīti sportiskām aktivitātēm paredzēti elementi. Izglītības iestādes (arī PII)  darbojas pagarināta darba laika režīmā, kas atvieglo vecāku darba iespējas.

Nodrošinātas ārpusskolas aktivitātes – iespējas piedalīties sporta pulciņos, mūzikas nodarbībās, dejošanā un korī. Arī PII pedagogi nodrošina ārpusprogrammas nodarbības mūzikā un sportā.

Aktīvi darbojas Jauniešu centrs un divas tā filiāles, kas nodrošina ne tikai brīvā laika pavadīšanu draugu pulkā, bet veicina bērniem un jauniešiem radošo domāšanu. Jaunieši raksta un realizē projektus, iesaistās jauniešu politikas veidošanā, tiekas ar deputātiem, organizē pasākumus sev un iedzīvotājiem.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.