Aicinājums pašvaldībām piedalīties konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) kopš 2017. gada īsteno programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kas galvenokārt paredz:

1)    konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” organizēšanu, lai vērtētu Latvijas pašvaldības, nosakot tās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem;

2)    ilgtermiņā funkcionējoša, visaptveroša un viegli pārskatāma informācijas apkopojuma par pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem veidošanu tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv izveidi, kas sniedz pilnu informāciju vecākiem par viņu iespējām saņemt atbalstu savā pašvaldībā, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

2018. gadā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” par laureātu valsts mērogā tika atzīta Olaines novada pašvaldība. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Preiļu novada pašvaldība. 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Ikšķiles novada pašvaldība. Papildus konkursa komisija izcēla vēl astoņu pašvaldību veikumu dažādās jomās, novērtējot pašvaldību ieguldījumu darbā ar ģimenēm ar bērniem.

Pateicamies visām pašvaldībām par atsaucību un iesaisti programmā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” darbība tiek turpināta 2019. gadā.

2019. gadā konkursu veido trīs kārtas. Konkursā vērtēšana tiks veikta piecās (5) pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa. Pirmajā kārtā konkursa sekretariāts (Aģentūra) veic aprēķinus četrās daļās – administratīvie dati, dzimstības dati, iedzīvotāju vērtējums (individuāls balsojums par pašvaldību pakalpojumiem) un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā. Tīmekļvietnes apmeklētājiem (provizoriski š.g. septembrī) tiks dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu – balsojot tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kas ietekmēs kopējo konkursa vērtējumu.

Konkursa otrajai kārtai tiek nominētas piecas (5) labākās pašvaldības katrā plānošanas reģionā (kopā 25 pašvaldības Latvijā), kuras vērtē konkursa Vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar katras pašvaldības konkursa 1. kārtas rezultātiem, izvērtējot arī papildus sniegto informāciju par katras pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un balsojuma ietvaros iedzīvotāju sniegtiem komentāriem. Konkursa sekretariāts un Vērtēšanas komisija informācijas izvērtēšanai pašvaldībai var pieprasīt papildus informāciju.

Konkursa trešajai kārtai tiek nominētas divas (2) pašvaldības katrā pašvaldību grupā ar augstāko punktu skaitu, kuras tiek noteiktas, Vērtēšanas komisijai balsojot (sniedzot individuālu vērtējumu saskaņā ar konkursa nolikuma 3. pielikumu) par katru pašvaldību grupu atsevišķi. Konkursa vērtēšanas 2. kārtā Vērtēšanas komisija kā ekspertus var pieaicināt plānošanas reģionu pārstāvjus.

Konkursa trešajā kārtā Vērtēšanas komisija klātienes vizītēs vērtē desmit (10) Latvijas labākās pašvaldības. Laureāti katrā grupā un papildus nominācijās tiek noteikti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, kas tiek pieņemts ar klātesošo Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” rezultātā tiks noteiktas 2019. gada ģimenēm draudzīgākās pašvaldības katrā no reģioniem (naudas balva 15 000,00 EUR apmērā), kā arī tiks noteikta “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” (naudas balva 25 000,00 EUR apmērā). Komisija var noteikt papildu nominācijas kādā no pakalpojumu grupām, kuras tiks vērtētas konkursa ietvaros (papildus naudas balvas nominācijās vismaz 15 000,00 EUR apmēru). Piešķirtā naudas balva jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai (t.sk. infrastruktūras attīstībai ģimenēm ar bērniem vajadzībām) 2020. gadā.

Aicinām pašvaldības iesaistīties un būt aktīvām 2019. gada konkursa norisē, lai radītu pozitīvu pašvaldības tēlu, sekmētu ģimeņu ar bērniem piesaisti, kā arī pilnveidotu savus pakalpojumus un to pieejamību ģimenēm ar bērniem!

Lūdzam pašvaldības iepazīties pievienoto konkursa nolikumu un anketu konkursam nepieciešamo datu apkopošanai.

Lūdzam līdz š.g. 30. augustam sniegt informāciju par pašvaldības 2019. gadā plānoto atbalstu ģimenēm ar bērniem, aizpildot tiešsaistē dati.vietagimenei.lv anketas sadaļu – KONKURSAM.

Vienlaikus aicinām pārskatīt jau ievadīto pakalpojumu aprakstus ģimenēm ar bērniem un nepieciešamības gadījumā tos papildināt ar aktuālo informāciju. Atgādinām, ka katras pašvaldības profilam ir piešķirtas pieejas līdz piecām (5) personām.

Informējam, ka arī šogad konkursā tiks vērtētas visas 119 Latvijas pašvaldības neatkarīgi no iesūtītās informācijas apjoma. Gadījumā, ja dati netiks sniegti laikā vai pilnīgi, attiecīgi atsevišķo kritēriju vērtējumos tiks likta nulle (0) vai samazināts vērtējums.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecāko eksperti Ilzi Vārpiņu (e-pasta adrese: Ilze.Varpina@varam.gov.lv, tālr.: 66016764) vai Aģentūras Projektu uzraudzības departamenta vecāko ekspertu Zigmāru Grūbi (e-pasta adrese: zigmars.grube@vraa.gov.lv, tālr.: 66164662).

Rīkojums par konkursa vērtēšanas komisiju

GDP2019 konkursa nolikums

Skip to content