Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība Latvijā

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

 

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

Pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709. 2019.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2019.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 234.97 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 165.07 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2018.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 13.32 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 8.34 euro.

Pašvaldība Atbalsta apmērs 2019. gadā bērniem 1,5-4 gadu vecumā, euro Atbalsta apmērs 2019.gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei,  euro
Ādažu novads 239.00 170.00
Babītes novads 320.00 266.00
Burtnieku novads 255.72 183.92
Carnikavas novads 221.96 157.74
Cēsu novads 245.17 174.38
Garkalnes novads 223.00 152.00
Ikšķiles novads 227.81 156.06
Inčukalna novads 223.14 155.70
Jelgavas novads 202.78 121.19
Jelgavas pilsēta 209.16 139.08
Jūrmalas pilsēta 279.20 188.93
Kuldīgas novads 174.68 102.91
Ķekavas novads 262.75 193.42
Liepājas pilsēta 199.64 116.11
Mārupes novads 262.96 204.76
Ogres novads 225.37 151.77
Olaines novads 257.08 199.29
Ozolnieku novads 238.24 163.03
Rēzeknes pilsēta 227.27 163.37
Rīgas pilsēta 246.19 187.59
Ropažu novads 243.08 175.24
Rūjienas novads 207.32 135.37
Salaspils novads 247.00 179,00
Saulkrastu novads 259.47 200.62
Siguldas novads 204.12 126.35
Stopiņu novads 257.67 182.66
Tukuma novads 199.93 125.36
Valmieras pilsēta 219.43 150.16

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2019. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 22 pašvaldības atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2019. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 143.81 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2017. gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 5.39 euro.

Pašvaldība Atbalsta apmērs, EUR
Ādažu novads 150.00
Babītes novads 120.00
Carnikavas novads 86.00
Engures novads 172.08
Garkalnes novads 136.00
Iecavas novads 74.00
Ikšķiles novads 171.67
Jelgavas pilsēta 120.00
Kuldīgas novads 174.68
Ķeguma novads 214.88
Ķekavas novads 170.00
Liepājas pilsēta 100.00
Mārupes novads 188.00
Ogres novads 80,00
Olaines novads 197.39
Ozolnieku novads 80.00
Rīgas pilsēta 142.12
Ropažu novads 116.00
Saulkrastu novads 181.63
Siguldas novads 127.34
Stopiņu novads 176.00
Tukuma novads 199.93

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2019.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Skip to content