ATBALSTS ĢIMENES PIEAUGUMAM

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Cita veida atbalsts

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Grāmata- dāvana jaundzimušajiem. Pasākums - "Ludzas novada jaundzimušo sveikšana".

ĒDINĀŠANA

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem izglītojamiem pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm

Visiem izglītojamiem pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā.

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA

Kāda ir lielākā iespējamā stipendija mēnesī, ko piešķir pašvaldība?

Skolēniem audzēkņiem

140€‎/mēnesī

10.-12. klašu skolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums atestātā ir augstāks par 8 ballēm. Stipendija ir no 50 EUR līdz 100 EUR.

Studentiem

558€‎/mēnesī

Skaitlis norādīts aptuveni, tas ir mainīgs. Vienam stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 90 % no valstī noteiktās minimālās algas; maģistratūrā un rezidentūrā studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas, bet tas ir studentiem, kuri izvēlējušies studēt medicīnu, arhitektūru, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bet interešu izglītība tiek pielāgota, lai bērns no laukiem arī var piedalīties interešu izglītības nodarbībās.

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 100%

Pašvaldība nekompensē sabiedriskā transporta izdevumus, bet gan nodrošina transportu bērna nogādāšanai uz skolu un pirmsskolas izglītības iestādi.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Ludzas novada pašvaldība nodrošina transportu uz sacensībām, olimpiādēm un konkursiem.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ludzas novadā darbojas trīs mākslas skolas: J. Soikāna Ludzas mākslas skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ludzas novada iedzīvotājiem ir pieejamas trīs mūzikas skolas: Ludzas mūzikas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola un Kārsavas mākslas un mūzikas skola.

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Sporta skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Ludzas novadā profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā nodarbības ir bezmaksas visiem izglītojamiem.

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Kāda ir pašvaldības izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei?

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

300€‎/mēnesī

300,00 EUR/ mēnesī, Papildinformācija: Audžuģimenēm tiek izmaksāts pabalsts , ja bērns ir vecumā no 0-6 gadiem - 250 EUR mēnesī, ja bērns ir vecumā 7-18 gadiem - 300 EUR mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

250€‎/vienreizējs

Par nepilnu mēnesi tiek izmaksāta atlīdzība proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē, ņemot vērā, ka samaksa par pilnu mēnesi ir: par bērnu vecumā no 0-6 gadiem - 250 EUR mēnesī, par bērnu vecumā 7-18 gadiem - 300 EUR mēnesī.

Atbalsts aizbildnim

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

150€‎/mēnesī

150 EUR gadā

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts pabalsts 50 EUR gadā par katru bērnu bez ienākumu izvērtēšanas, kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Pašvaldībā katrā pašvaldības pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā katram palīdzības veidam ir izveidoti 4 reģistri: 1. Pirmās kārtas reģistrs;- KOPĀ rindā 20 personas, t. sk.Ludzā -5, Kārsavā -3, Zilupē-3. 2. Vispārējais reģistrs; KOPĀ- rindā-53 personas, t. sk. Ludzā -21, Kārsavā -8, Zilupē-2. 3. Sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrs; KOPĀ-0 (Nav rindas)4. Maiņas reģistrs KOPĀ-33 personas, t. sk. Ludzā -29, Kārsavā -1, Zilupē-1. Dati uz 24.08.2023.

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Īres maksas kompensācija tiek aprēķināta un piešķirta, saskaņā ar mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība sadarbojas ar māmiņu klubu "Puķuzirnītis".

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Bet pašvaldība atbalsta NVO rīkotos pasākumus, divas reizes gadā katrai NVO pasākumu rīkošanai piešķirot līdzfinansējumu 150 EUR apmērā katram pasākumam.

Vai pašvaldībā ir vismaz viens sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Skip to content