ATBALSTS ĢIMENES PIEAUGUMAM

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro par katru bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem, ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā, tiesības saņemt pabalstu ir arī ģimenei, kura ir iegādājusies nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kurš ir ģimenes vienīgais īpašums, un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta īpašumā vismaz vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

300€‎/vienreizējs

Nosacījumi tādi paši kā, ja deklarēts viens vecāks.

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Cita veida atbalsts

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nemateriāls atbalsts, piemēram, dāvana, pasākums u.c.

ĒDINĀŠANA

Ēdināšana PII

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem skolēniem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 12.klasei

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem PII audzēkņiem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 7 g.v.

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Nodrošina bez maksas

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Daļēji

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Daļēji

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pilnībā nosedz izmaksas: - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; - 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

- 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas blakus pašvaldības

Šobrīd Ropažu novadā ir 3 sporta centri (Garkalnē, Ropažos, Ulbrokā), kur bērniem un pieaugušajiem ir iespēja apmeklēt un iesaistīties sporta aktivitātēs.

Sporta skolas nodarbību maksa

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Nevienai

Novadā nav sporta skolu

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Atbalsts aizbildnim

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

50€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim sociāli psiholoģiskās saites nostiprināšanai ar bērnu.

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Peldbaseins funkcionē Ulbrokas sporta kompleksa ietvaros.

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība piešķir mājokļa pabalstu: trūcīgām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss; maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; mājsaimniecībām krīzes situācijā. Mājokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai cietā kurināmā iegādei. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc valstī noteiktās formulas.

Kāda ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide?

Daudzbērnu ģimenēm

90%

50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

I grupas invaliditāti – 70 %; II grupas invaliditāti – 50 %; III grupas invaliditāti – 25%. Personām, kuru apgādībā ir personas ar invaliditāti -50 %.

Audžuģimenēm

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

25%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

70%

Viena vecāka ģimenēm

25%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldībā ir vismaz 1 sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Skip to content