ATBALSTS ĢIMENES PIEAUGUMAM

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo - EUR 150, ja viens no vecākiem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo - EUR 300, ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja viens no vecākiem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Cita veida atbalsts

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Mazulītis saņem Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas dāvaniņu.

ĒDINĀŠANA

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Sedz daļēji. 1) Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 2) Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Sedz daļēji. 1) Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 2) Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā VISIEM bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Brīvpusdienas ir 5-6 gadniekiem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 - 4 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.37€‎/dienā

PII Bitīte Eur 4,37; PII Rūķītis Eur 3,50

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.87€‎/dienā

PII Bitīte Eur 1,87; PII Rūķītis Eur 1,-

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.5€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums abās pirmsskolās ir EUR 2,50/dienā par vienu bērnu

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem, tai skaitā arī speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem.

IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA

Rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII)

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

12%

Uz š.g. 1.oktobri rindā bija 53 Saulkrastu novadā deklarētie bērni (1,5-4 gadiem)

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Saulkrastu novada pašvaldības PII darba laiks ir darbdienās no plkst.7.00 līdz plkst. 19.00, savukārt Saulkrastu bērnu attīstības centrs "Pūces skola" nodrošina iespēju vecākiem, kuri strādā nenormētu darba laiku, izņemt bērnu pēc darba laika vai atstāt pa nakti, vai uz vairākām dienām, par samaksu vienojoties individuāli.

Pašvaldības nodrošināts līdzfinansējums bērniem, kuri apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi (PII)

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

277.63€‎/mēnesī

Kompensācijas apmēru par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī apstiprina reizi gadā ar Domes lēmumu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Informācija par pakalpojumu atrodama https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

183.44€‎/mēnesī

Kompensācijas apmēru par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī apstiprina reizi gadā ar Domes lēmumu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Informācija par pakalpojumu atrodama https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

194.34€‎/mēnesī

Kompensācijas apmērs privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs - 100% apmērā, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 %, bet auklēm - 70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Vairāk par pakalpojumu uzzināt var https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Kāda ir lielākā iespējamā stipendija mēnesī, ko piešķir pašvaldība?

Skolēniem audzēkņiem

25€‎/mēnesī

* Saulkrastu novada vidusskolā 10.-12. klašu skolēnam par labiem mācību rezultātiem var tikt piešķirta stipendija 25 eiro apmērā/mēnesī. * Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iestādes audzēknim - bārenim (18 - 24 gadus veciem) tiek noteikts 40 % apmērā no minimālās darba algas valstī.

Studentiem

310€‎/mēnesī

Pretendentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: * Pilna vai nepilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī; * maģistrantūrā studējošajiem – 75 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī; * doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī. No piešķirtās stipendijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu un nodevu maksājumus.

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izdevumus novada teritorijā (bērniem tiek iedotas braukšanas kartes noteiktā maršrutā) uz un no izglītības iestādēm, tai skaitā, interešu izglītības nodarbībām.

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izdevumus novada teritorijā (bērniem tiek iedotas braukšanas kartes noteiktā maršrutā) uz un no izglītības iestādēm, tai skaitā, profesionālās izglītības nodarbībām.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Mācību gada laikā pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izmaksas 100 % apmērā, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, ja braucieni saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Ja Izglītības iestādes audzēkņa dzīvesvieta ir ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas, braukšanas maksas atvieglojumus piemēro braukšanas maršrutā, kas ietver Saulkrastu novada teritoriju līdz bērna dzīvesvietai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ārpus novada.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Uz sacensībām, olimpiādēm vai konkursiem, kur piedalās Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu audzēkņi, pašvaldība nodrošina transportu.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saulkrastu novadā ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, kā arī Sējas Mūzikas un mākslas skola.

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

100 % apmērā atlaide ir: * izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte; * bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; * bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Daudzbērnu ģimenēm: * par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā; * par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam; * par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, Sējas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm: * par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā; * par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam; * par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Murjāņu sporta ģimnāzija

Sporta skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Nevienai

Murjāņu sporta ģimnāzija ir specializētā sporta internātskola, kas atrodas Murjāņos, Saulkrastu novadā. MSĢ izglītojamie mācās no 8. līdz 12. klasei un sporto vairāku sporta veidu nodaļās. Beidzot ģimnāziju, tiek iegūta vispārējā vidējā izglītība.

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Kāda ir pašvaldības izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei?

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

465€‎/vienreizējs

Atlīdzības apmērs ir 75 % no minimālās darba algas valstī proporcionāli dienu skaitam

Atbalsts aizbildnim

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

310€‎/mēnesī

Ikmēneša pabalsts aizbildnim par viena bērna uzturēšanu ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

- Vērtē materiālo stāvokli un īpašumus, ja daudzbērnu ģimene vēlas noformēt trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un saņemt sociālo palīdzību (pabalstus); - Nevērtē materiālo stāvokli, ja daudzbērnu ģimene vēlas saņemt materiālo palīdzību (piem., bērna piedzimšanu, pabalstu sagatavošanai skolā utml.)

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Peldbaseina nodarbības Siguldas novada Krimuldas peldbaseinā tiek nodrošinātas Saulkrastu novada vidusskolas 2. klašu audzēkņiem un Sējas skolas audzēkņiem, kuri apmeklē peldēšanas pulciņu.

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Jā, kvalificētiem speciālistiem

Kāda ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide?

Daudzbērnu ģimenēm

70%

- 50% apmērā tiek piešķirta atlaide par zemi; - 70% apmērā atlaide par ēku. Abos gadījumos jābūt deklarētiem īpašumā ar vismaz 3 bērniem.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

- Personām ar 1. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija; - Personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija; - 70 % apmērā personām ar 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija

Audžuģimenēm

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Arī smilšu terapiju

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir vismaz viens sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālajā dienestā ir 8 sociālā darba speciālisti (6 sociālie darbinieki un 2 sociālās palīdzības organizatori)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

1 speciālists

Skip to content