Izsludināts konkurss ģimeņu interešu pārstāvošo NVO atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 2022.gadā ir 81 600 EUR.

Konkursā finansējums tiks piešķirts projektu pieteikumiem, kuri tiks īstenoti vismaz divās jomās: ģimenei draudzīgas darbavietas tiesību ievērošanu veicinošas iniciatīvas; pilsoniskās līdzdalības veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā; izglītojoša un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO to darbībai un mērķu sasniegšanai; ģimeņu vajadzību apzināšana, izpēte un rezultātu izplatīšana ar mērķi stiprināt ģimeņu institūtu un ar to saistītu problēmu apzināšanu; NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai; NVO interešu pārstāvības stratēģiju aktivitāšu īstenošanas atbalsts; brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana; savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā; esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte un risinājumu piedāvāšana. 

Vienam projektu pieteikumam pieejamais finansējums ir līdz 13 600 EUR. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 16.septembrim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2022. gada 16.septembrim.

“Lai realizētu reālus, ilgtermiņa un jēgpilnus pasākumus, kas veicina labklājību Latvijas ģimenēm, nepieciešama plašāka sabiedrības iesaiste un ģimeņu interešu pārstāvošo NVO stiprināšana. Ar konkursa palīdzību plānojam sekmēt ģimeniskas vides attīstību un piemērotāko risinājumu meklēšanu dažādos līmeņos,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Izglītības un zinātnes ministrijas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kas atlasīts atklātā konkursā. Komisijas sastāvā ietilpst arī Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 1.oktobra plkst.12.00.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Skip to content