JELGAVAS NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Jelgavas novadā pērn paveiktais:

“Jaunās ģimenes un bērni ir Jelgavas novada pašvaldības prioritāte jau vairāku gadu garumā. Lai radītu ģimenēm ar bērniem patīkamu, piemērotu un stimulējošu vidi, aktīvi strādājam pie dažādu projektu attīstības. Tādējādi gan labiekārtojam bērnu laukumus un ģimeņu atpūtas vietas, gan arī organizējam dažādus pasākumus, sniedzot iesaistes iespējas arī mūsu iedzīvotājiem,” skaidro Jelgavas novada Domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis. “Esmu tiešām gandarīts, ka šī vērtība – ģimene – vienlīdz būtiska ir bijusi abās līdzšinējās pašvaldībās (Jelgavas novada un Ozolnieku novada). Jaunizveidotajā Jelgavas novadā kopā mēs noteikti paveiksim vairāk un mūsu ģimenes būs gandarītas, ka šeit radušas mājvietu”.

Administratīvi teritoriālās reformas ievaros 2021. gada 1. jūlijā līdzšinējam Jelgavas novadam tika pievienots Ozolnieku novads, izveidojot jaunu, daudz plašāku teritoriālu vienumu. Tā kā novadu projekti pērn atšķīrušies gan teritoriāli, gan pašvaldību atbalsta ziņā, lai informāciju atspoguļotu korekti, zemāk ir apkopojums, atsevišķi izdalot bijušos Jelgavas un Ozolnieku novadus.

2021. gadā attīstītie ģimeniskas vides veicināšanas pasākumi bijušā Jelgavas novada teritorijā

Laimes vērdiņš un miega pele jaundzimušajam

Tā kā Jelgavas novadā ļoti gaidīts ir ikviens mazulītis, pašvaldība vairāku gadu garumā izrāda iniciatīvu, divreiz gadā organizējot jaundzimušo bērniņu sveikšanu, pasniedzot vecākiem pašvaldības simbolisko dāvanu – laimes vērdiņu jeb sudraba monētu. Pēdējos divos gados papildu simboliskajai veltei pagastu pārvalžu vadītāji mazuļiem pasniedza arī praktisku dāvanu – mīkstās rotaļlietas miega peles formā. Ar īpašu mīļumu un rūpēm mīksto rotaļlietu tapšanā iesaistās biedrība “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars””.

Plašs mācību procesa atbalsts bērniem un jauniešiem

Lai atbalstītu bērnus un jauniešu mācību procesā, Jelgavas novada pašvaldība pērn realizējusi vai uzsākusi realizēt virkni projektu:

  • Programmas Erasmus+ projekts “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē”, kura mērķis ir Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas attīstības sekmēšana, tās profesionālo izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide, apmainoties ar paraugpraksi un ieviešot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Audzēkņu, neseno absolventu stažēšanās starptautiskā vidē, lai attīstītu ar darbu saistītas prasmes, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū, kā arī transversālās prasmes.
  • Programmas Erasmus+ projekts “Living and learning in natural and green environment”, kura mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē.
  • Programmas Erasmus+ projekts “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos”, kura mērķis ir izstrādāt un ieviest inovatīvus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem
  • Programmas Erasmus+ projekts “Nesteidzīga izglītība dabā”, kura mērķis ir lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.
  • Programmas Erasmus+ projekts “Matemātika pamatskolas skolotājiem”, kura mērķis ir attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā.
  • Programmas Erasmus+ projekts “What’s your c@de?”, kura mērķis ir uzlabot jauniešu prasmes tehnoloģiju izmantošanā, motivējot skolēnus meklēt, izzināt un kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus; uzlabot savas matemātikas zināšanas un algoritmisko domāšanu, praktizējot un uzlabojot svešvalodu zināšanas, novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts “PROTI un DARI!”, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas – jauniešu – prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Realizēti projekti “Atver sirdi Zemgalē” un Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

2021. gadā Jelgavas novadā realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē”, kurš ieviests ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kā arī projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, kura mērķis ir iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus, paradumu maņai īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.

Realizēts nu jau par tradīciju kļuvušais ikgadējais projektu konkurss “Mēs savai videi”

  

Lai rosinātu iedzīvotājus sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, kā arī veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, 2021. gadā apritēja jau septiņi gadi, kopš Jelgavas novada pašvaldība organizē projektu konkursu “Mēs savai videi” – iedzīvotāju iniciatīvu konkurss, kurā iedzīvotāji ar pašvaldības līdzfinansējumu paši labiekārto daudzdzīvokļu māju vides, pagalmus, kāpņu telpas vai kopīgi izmantotās atpūtas vietas. 2021. gadā projekta ietvaros, piemēram, Kalnciema pagastā tika uzstādīts jauns rotaļu laukums un uzsākta futbollaukuma veidošana. No Sesavas pagasta projektā piedalījās trīs ģimenes un izveidoja bērnu rotaļu laukumu, izremontēja kāpņu telpu un nomainīja kāpņu telpas durvis. Līvbērzes pagastā tika sakārtots Karoga masta laukums, kuru iedzīvotāji labprāt izmanto, – nomainīti soliņi, atjaunotas puķu dobes. Arī iedzīvotāji no pārējiem pagastiem aktīvi pieteicās konkursā un uzlaboja dažādas vietas – izveidoja rotaļu laukumus vai auto stāvlaukumus, atjaunoja kāpņu telpas.

Kalnciema pagastā un Elejā jauni rotaļu laukumi, bet Līvbērzes pagastā jauna sajūtu taka

Kalnciema pagastā par pašvaldības finansējumu uzstādīti divi jauni rotaļlaukumi. Savukārt skvērā Elejā izveidots bērnu/ jauniešu atpūtas rotaļu laukums. Rotaļu laukums ir izveidots vairākām bērnu/ jauniešu vecuma grupām: no 1-3; 3-5 un vecākiem bērniem. Rotaļu laukuma izveides iniciatori bija iedzīvotāji, un ir saņemtas ļoti daudz pozitīvas atsauksmes par laukumiņa labiekārtošanu, izveidošanu, jo, laukumu iekārtojot, tika ņemtas vērā visu vecumu bērnu intereses. Tāpat skvērā izvietoti arī vairāki krēsli, kur apsēsties vecākiem. Laukumiņu izmanto arī skolēni – gan sporta nodarbībām, gan pavadot brīvo laiku.

Līvbērzes pagastā izveidotā sajūtu taka tapusi, pateicoties skolas vecāku komitejas ierosinājumam.

Vircavas pagastā uzsākta Mazlauku atpūtas un sporta zonas sakārtošana

Vircavas pagastā 2021. gadā uzsākta Mazlauku atpūtas un sporta zonas sakārtošana. Tāpat salabots gājēju celiņš. Sporta centrs izbūvēja apgaismotu pludmales volejbola laukumu. Tika uzsākti apzaļumošanas darbi un nojauktas divas graustu ēkas, kas atradās šajā zonā. Nepieciešamību pēc šādas zaļās zonas izteica Mazlauku ģimenes.

Tāpat jāpiemin, ka bijušajā Jelgavas novadā pērn organizētas dažādas ģimenei un bērniem draudzīgas brīvā laika aktivitātes, piemēram, foto orientēšanās. Savukārt, rūpējoties, lai ģimenēm arī ziemā būtu, kur kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, iekārotas un uzturētas slēpošanas trases. Bet, lai iepriecinātu gan lielus, gan mazus novadniekus un novada viesus, Jelgavas novads uz Lieldienām un Ziemassvētkiem bijis ietērpts atbilstošās svētku rotās.

2021. gadā attīstītie ģimeniskas vides veicināšanas pasākumi bijušā Ozolnieku novada teritorijā

Ozolniekos Rīgas ielā atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” filiāle

2021. gada 10. februāris bija īpaši nozīmīgs brīdis visiem Ozolnieku novadā deklarēto bērnu vecākiem, kuru atvasēm bija jāuzsāk mācības pirmsskolā, jo līdz ar jaunās PII “Pūcīte” filiāles atvēršanu Rīgas ielā 29, Ozolniekos, pirmsskolas izglītojamo rindas jautājums Ozolnieku novada pašvaldībā tika atrisināts. Jaunā pirmsskolas izglītības iestāde vēra durvis 88 mazajiem novadniekiem.

Izveidoti divi jauni un atjaunoti 19 esošie rotaļu laukumi bijušajā Ozolnieku novadā, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas kopš 2021. gada 1. jūlija nu iekļauts Jelgavas novadā

 

Ozolnieki ikdienā rūpējas par 22 bērnu rotaļu laukumiem, no tiem septiņi atrodas izglītības iestāžu teritorijās, bet 15 pieejami publiski. Visu rotaļlaukumu uzturēšana paredz regulāru uzraudzību – smilts nomaiņu, teritorijas uzkopšanu un uzstādītā aprīkojuma atjaunošanu. Plānojot 2021. gada darbus, saimniecības daļas speciālisti jau 2020. gada rudenī apsekoja visus rotaļu laukumus un secināja, ka daļai no tiem būs nepieciešama ne tikai smilts pievešana un teritorijas uzkopšana, bet arī nolietoto elementu demontāža un jaunu elementu uzstādīšana. Izvērtējot iespējamo rīcības plānu, tika pieņemts lēmums organizēt vienotu rotaļlaukumu elementu iepirkumu visiem pašvaldības pārziņā esošajiem rotaļu laukumiem. Iepirkums paredzēja, ka vietās, kur rotaļu elementi ir jāpapildina, tie jāpieskaņo jau esošajiem rotaļu komplektiem – gan krāsu, gan dizaina ziņā, bet vietās, kur tika veidoti pilnībā jauni laukumi, tika ņemti vērā iedzīvotāju ierosinājumi un vēlmes.

Rotaļlaukumi tika papildināti vai atjaunoti pie Džammu dīķa, Spartakā, Iecavas un Priežu ielā, Garozā, pie Ozolnieku ezera, pie Ozolnieku vidusskolas, Aizupē un PII “Pūcīte” Stadiona ielā 2, kā arī PII “Zīlīte” Meliorācijas ielā 10, Ozolniekos, tāpat arī PII “Saulīte” Ānē, pie Teteles pamatskolas, Saules ielā, Brankās un Spartaka ielā 14, Spartakā.  Kopumā tika uzstādīta 41 rotaļu iekārta – šūpoles, kāpelēšanas iekārtas, karuseļi, atsperu rotaļlieta, soli, slidkalniņi, un ielu vingrošanas rīki.

Papildus tapa jauns, nožogots un izgaismots rotaļlaukums pie PII “Pūcīte” filiāles Rīgas ielā 29. Pilnībā jauns rotaļlaukums tapis arī Ānes parkā Ānes ciemā.

Labiekārtotas Ozolnieku Mežaparka pastaigu takas

Aicinot iedzīvotājus iesaistīties novada teritorijas attīstībā 2021. gadā, tika veiktas iedzīvotāju aptaujas par Ozolnieku Mežaparka teritorijas attīstību un Ozolnieku ezera teritorijas labiekārtošanu Ozolniekos. Pateicoties iedzīvotāju aktīvai līdzdalībai, Ozolnieku Mežaparkā labiekārtotas pastaigu takas, slēpošanas trase, izvietots vingrošanas komplekss, papildināts Veselības takas inventārs, kā arī uzsākts velotrases jeb pump truck trases izbūves process. Jāpiebilst, ka Veselības takā izveidota zemo gaisa virvju trase-taka bērniem. Līdzīgas takas izveidotas arī citviet novadā – Brankās, Parka ielā 4 un Garozas parkā.

Labiekārtota Ozolnieku ezera peldvieta un teritorija ap to

 

Ozolnieku ezera teritorijā uzstādīti jauni soliņi, pārģērbšanās kabīnes, paplašināta peldvietu zona, attīrīts krasts no niedrēm un citi saimnieciski darbi, kas atpūtu pie ezera dara ērtāku un tīkamāku.

Ānē labiekārtota peldvieta un izveidots skeitparks

 

Labiekārtota Ānes dīķa teritorija un peldvieta Ānē. 2020. gada rudenī, izsolot vairākus zemesgabalus Ānes ciemā, pašvaldība ieguva finanšu līdzekļus skeitparka izveidei pie Ānes kultūras nama. 2021. gada janvārī skeitparka izveides darbi tika pabeigti.

Emburgas, Salgales un Garozas ciemos veikti teritoriju labiekārtošanas darbi

2021. gadā Emburgā tika pagarināta iedzīvotāju iecienītā pastaigu taka, bet Salgales pamatskolā turpinājās teritorijas labiekārtošana, veicot prezentācijas laukuma bruģēšanu un iekārtošanu. Garozas ciemā turpinājās darbi Garozas disku golfa trasē, izzāģējot vecos un bīstamos kokus, uzlabojot un papildinot disku golfa trasi, atjaunojot celiņus un papildinot rotaļu elementus.

Ozolnieku Sporta skolai pārbūvēta sporta zāle un atjaunots stadions

Attīstot iedzīvotājiem pieejamo sporta infrastruktūru, 2021. gadā veikti ievērojami Ozolnieku Sporta skolas sporta zāles pārbūves darbi, kā arī uzsākti vērienīgi stadiona labiekārtošanas darbi. 2021. gadā veikta novecojušo skrejceļu seguma nomaiņa, savukārt vieglatlētikas sektora un sporta spēļu laukumu atjaunošana turpināsies arī 2022. gadā. Tāpat atjaunots basketbola laukums Ozolnieku vidusskolas stadionā, ieklājot mūsdienu prasībām atbilstošu segumu.

Lai iepriecinātu gan lielus, gan mazus novadniekus un novada viesus, 2021. gada decembrī bijušais Ozolnieku novads uzmirdzēja jaunā svētku rotā.

Skip to content