Rēzeknes novada pašvaldība

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
64622238

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

360€‎/vienreizējs

Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumam.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

720€‎/vienreizējs

Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi) līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

360€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

720€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

360€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

720€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1520€‎/vienreizējs

Pašvaldībā nav atsevišķa vienreizēja pabalsta ģimenei, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk par vienu bērnu. Pabalsts tiek maksāts par katru piedzimušo bērnu.

ja piedzimst trīnīši

2280€‎/vienreizējs

Pašvaldībā nav atsevišķa vienreizēja pabalsta ģimenei, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk par vienu bērnu. Pabalsts tiek maksāts par katru piedzimušo bērnu.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība finansē pusdienas PII obligātā pirmskolas vecuma grupu bērniem. Trūcīgu, maznodrošinātu ģimeņu bērniem, bērniem no audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm pusdienas apmaksā Sociālais dienests pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem.

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

IR

Jā, pamatizglītības posmā pašvaldība finansē pusdienas visiem skolēniem, kuri mācās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Skolēniem, kuri apmeklē citu pašvaldību administratīvajās teritorijā esošās izglītības iestādes, sociālais dienests apmaksā pusdienas, ja ir atbilstošs statuss: trūcīgs, maznodrošināts, daudzbērnu ģimene,audžuģimene, aizbildniecība.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kā arī pašvaldība nosedz pusdienas obligātajā izglītības vecumā 5-6 gadīgo ēdināšanai.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

4€‎/dienā

Šajā aprēķinā, kas ir pilna summa ir ēdināšanas pakalpojuma vidējā maksa kopā - Produktu izmaksas un ēdienu sagatavošanas izmaksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

2.5€‎/dienā

Pašvaldība finansē pārējās izmaksas, kas saistītas ar ēdienu sagatavošanu - elektrība, noma, atalgojums utt.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

1.5€‎/dienā

Vecāku maksājums tikai par produktiem. Katrā iestādē izmaksas ir atšķirīgas un tās ir apstiprinātas ar domes lēmumu attiecīgi kalkulējot konkrētās izmaksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

4€‎/dienā

sastāda gan produktu izmaksas, gan ēdiena sagatavošanas izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.2€‎/dienā

Pašvaldība pilnībā nosedz pusdienu izmaksas 5-6 gadīgajiem un daļēji brokatis un launags, kur tiek nosegtas ēdiena sagatavošanas izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0.8€‎/dienā

vecāku maksājums par produktu izmaksām brokastīm un launagam līdz 40 eur centiem par ēdienreizi.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2€‎/dienā

vidējās izmaksas pusdienām 1-4.klasēs, kas iekļauj produktu izmaksas un pārējās izmaksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2€‎/dienā

Valsts un pašvaldība attiecīgi 50% katra nosedz visas izmaksas 1-.-4.klašu pusdienām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Par pusdienām vecāki nemaksā. Ja ir nodrošināts launags, tad vecāki maksā tikai par produktu izmaksām līdz 40 eur centiem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

Sastāda produktu un pārējās izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

2€‎/dienā

Ar domes lēmumu tiek sniegts atbalsts ēdināšanai izglītojamajiem obligātajā izglītības vecumā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Par pusdienām vecākiem nav jāmaksā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

Sastāda produktu un pārējās izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

2€‎/dienā

Ar domes lēmumu tiek sniegts atbalsts ēdināšanai izglītojamajiem obligātajā izglītības vecumā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Vecākiem nav jāmaksā par pusdienām atbilstoši Rēzeknes novada domes lēmumam.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

Sastaāda produktu un pārējās izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

1.2€‎/dienā

Pašvaldība nosedz ēdiena sgatavošanas izmaksas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0.8€‎/dienā

Vecāku maksājums tikai par produktiem ēdienu pagatavošanai.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

2€‎/dienā

1.-2.g.v. - 1,95 eiro no 3.g.v. - 2,15 eiro Skolā -2 eiro

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

2€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Rindu nav

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

2 iestādes strādā pagarinātajā un diennakts režīmā

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nē, nenodrošina

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Nav

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Kancelejas piederumi

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

800€‎/vienreizējs

Portatīvais dators 10.klašu skolēniem

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Tikai to, kas noteikts saistošajos noteikumos par ēdināšanu un cita veida atbalstu novadā deklarētajiem skolēniem.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Nē nav

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Nē, nav

Skolēnam

30€‎/vienreizējs

Kancelejas piederumi uzsākot skolas gaitas 1.klasē

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

142€‎/mēnesī

Motivācijas fonda balva labākajiem skolēniem

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

300€‎/gadā

Par sasniegumiem un labākajiem rezultātiem, ko nosaka novada izstrādātā kārtība un nolikums

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Talantīgo bērnu atbalsts ar nepieciešamajiem resursiem, pēldēšana 2.klašu skolēniem un slidošana 3.klašu skolēniem.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Nē, nav

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

skolēnu pārvadājumi un biļešu kompensācija komercpārvadājumos

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

skolēnu pārvadājumi

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Daļēji, tur kur pagasta pārvade var nodrošināt novada interešu izglītības nodarbībām.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

atsevišķos gadījumos tiek nodrošināts transports uz profesionālās ievirzes nodarbībām, Mūzikas un mākslas skola, sporta skola.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Profesionālās ievirzes Mākslas programmā: Vizuāli plastiskā māksla Dejas programmā: Dejas pamati

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Sedz visas izmaksas - dalības maksa, materiālu nodrošinājums, transports

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Profesionālās ievirzes Mūzikas programmās: Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Kora klase, Sitaminstrumentu spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • 0% *

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Sedz visas izmaksas - dalības maksa, materiālu nodrošinājums, transports

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Futbols, Vieglatlētika Dambrete, Volejbols, Basketbols, Galda Teniss

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Sedz visas izmaksas - dalības maksa, materiālu nodrošinājums, transports

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Ir pieejamas individuālas konsultācijas un atbalsts.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Iespēju robežās jā...

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

256€‎/vienreizējs

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Nav

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Nav

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Bērnu rehabilitācijai 75% no valstī noteiktās minimālās algas gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Bērnu rehabilitācijai

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Bērnu rehabilitācijai

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

75% no valstī noteiktās minimālās algas apmērā gada laikā

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

2.klašu skolēniem peldēšanas nodarbības

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Nevienam

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Bet nav atbilstošas kvalitātes un platības.

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Personas ar I un II grupas invaliditāti, pensionāriem,daudzbērnu ģimenēm, jaunajām ģimenēm.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

0%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvais, dzīvokļa jautājuma risināšanā

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Vasaras darba prakses skolēniem (2022.gadā - 230)

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Mācības vecākiem: Bērnu emocionālā audzināšana, Ceļvedis audzinot pusaudzi

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Vecākiem

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra; personām ar diagnozi – onkoloģija - ārstēšanās kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā; vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai; politiski represētajām personām; Afganistānas kara veterāniem; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem; 1991.gada barikāžu dalībniekiem; trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Nav

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" ietvaros tiek organizētas regulāras nodarbības dažādām vecumu grupām un ģimenēm.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīžu intervence, darbs ar sociālo gadījumu, psihologa konsultācijas, SD/psihosociālā konsultanta konsultācijas

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Sniedz un sniedz atbalstu: materiālais atbalsta, psiholoģiskais atbalsts, sociālais atblsts, atbalsts apģērba un apavu , sadzīves priekšmetu, mēbeļu, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšnā.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

katrā pagastā ir savs jauniešu centrs un jaunatnes darbinieks

Dienas centrs senioriem

Nav

Bibliotēka

Ir pieejamas 29 bibliotēkas

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

Nav

Publiskā āra slidotava

IR

vairākos pagastos ir publiskā āra slidotava ziemas mēnešos

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.rezeknesnovads.lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

 • NAV

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar ierobežotām spējām (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta atsevišķās vietās)

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Paredzēts 2023.gadā izbūvēt Viļānu sporta halli, kur paredzēts nodrošināt iedzīvotājiem dažādus sporta veidus, ko apmeklēt.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Šeot ir pieejamas visas publiskās peldvietas. pie katras ir arī apraksts ar to, kāda infrastuktūra ir pieejama: https://rezeknesnovads.lv/viesiem/publiskas-peldvietas/

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Novadā ir pieejamas dažādas pastaigu takas, kas piemērotas arī aktīvai atpūtai gan jauniešiem, gan ģimenēm. Ar visām var iepazīties mūsu mājasl;apā:https://rezeknesnovads.lv/viesiem/takas/

Skip to content