Balvu novada pašvaldība

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
+371 26104539; +371 64522453

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts nav diferencēts. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts nav diferencēts. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts nav diferencēts. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts nav diferencēts. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

ja piedzimst trīņi

900€‎/vienreizējs

Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Pirmajam kalendāra gadā dzimušajam bērnam, papildus pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam bērna piedzimšanas pabalstam (par katru jaundzimušo bērnu 300,00 EUR), tiek piešķirts pabalsts 150,00 euro apmērā.

Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Pašvaldība finansē PII ēdināšanu, piešķirot pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem bāreņiem, 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326907-par-socialo-palidzibu-balvu-novada https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pusdienas pilnā apmērā tiek segtas - visiem 5 un 6 gadīgajiem audzēkņiem - brīvpusdienas. Pārējiem audzēkņiem 1.punktā minētajā kārtībā - piešķirot pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem bāreņiem, 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.-6. gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas ar kodu 33815001, 33543041, 33341021.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

kā arī brīvpusdienas visiem 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem, 1.-12.klasei, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība finansē PII ēdināšanu, piešķirot pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem bāreņiem, 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām, kā arī brīvpusdienas jeb 100% visiem 5-6 gadīgajiem audzēkņiem

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

5.3€‎/dienā

Katrā izglītības iestādē ir atšķirīgas izmaksas, nemainīga ir produktu daļa, pārējās izmaksas atkarībā no izmaksām par elektrību, algām u.c. Visos piemēros būs Rugāju vidusskolas izmaksas. Balvu novada pašvaldības izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma maksas starpību starp vienas porcijas izmaksām un pārtikas maksu sedz no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. cenā 5.30 EUR iekļautas brokastis, pusdienas, launags

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.54€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.76€‎/dienā

Vecāki maksā par pārtikas izmaksu daļu: brokastis - 0,34 EUR, pusdienas - 1,00 EUR launags - 0,42 EUR

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

5.52€‎/dienā

5.52 EUR iekļauj brokastis, pusdienas, launagu, aprēķinātā porcijas cena

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.64€‎/dienā

pašvaldība maksā 100% pusdienas - 2,57 EUR brokastis - 0,97 EUR launags - 1.10 EUR

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0.88€‎/dienā

Vecāki maksā par brokastīm 0,42 EUR (pārtikas izmaksas) launagu 0,46 EUR (pārtikas izmaksas)

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.49€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.49€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.61€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.61€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.61€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.61€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.61€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.61€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Nav bijis šāds lūgums maksāt

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav bijis šāds lūgums maksāt

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav bijis šāds lūgums maksāt

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Balvu novada pašvaldībā rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi nav.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku, Balvu novadā ir: - viena diennaksts grupiņa Kubulu PII “Ieviņa”, - viena vakara grupiņa Balvu PII “Pīlādzītis”, kas strādā līdz plkst.21.30.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Balvu novada pašvaldībā privāto PII nav.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Balvu novada pašvaldībā privāto PII nav.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Balvu novada pašvaldībā nav bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, jo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir pietiekams vietu nodrošinājums.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Ziemassvētku paciņas. Peldbaseina apmeklējums bērniem līdz 3 gadiem ir bez maksas.

Tiek organizēti “Balto zeķīšu svētki” – pasākums konkrētā gadā dzimušiem bērniem. Pašvaldība sarūpē dāvanas.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Balvu PII "Pīlādzītis" īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām un Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Bērzkalnes PII īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Viļakas PII "Namiņš" īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Eglaines pamatskola īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Rekavas vidusskola īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Tilžas pamatskolā īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. Viduču pamatskolā īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Iespēju robežās pirmsskolas izglītības iestādēs ir pieejams atbalsta personāls -logopēds, speciālais pedagogs, psihologs. Izglītības iestāžu darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem konsultatīvu atbalstu iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumos nodrošina Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kas vienlaikus veic arī pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas. Pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām ir pieejams sociālās aprūpes pakalpojums (bērna aprūpe un uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana).

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir pietiekams vietu nodrošinājums, tāpēc nav nepieciešamības sadarboties ar blakus pašvaldībām, lai nodrošinātu vietu bērnam PII.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir pietiekams vietu nodrošinājums, tāpēc nav nepieciešamības sadarboties ar blakus pašvaldībām, lai nodrošinātu vietu bērnam PII.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kā mērķgrupa “1.klases skolēns” atsevišķi netiek izdalīta, 1.klases skolēni saņem tādu pašu atbalstu kā citu klašu skolēni. Kā pozitīvu piemēru varētu minēt Rugāju vidusskolas sadarbību ar Rīgas evanģēliski luterisko draudzi vairāku gadu garumā, kad draudze 1.septembrī 1.klases audzēkņiem dāvina skolas somu nokomplektētu ar mācību piederumiem.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kā mērķgrupa “10.klases skolēns” atsevišķi netiek izdalīta, 1.klases skolēni saņem tādu pašu atbalstu kā citu klašu skolēni.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

1. Brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5-6 gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu novada Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem. 2. Bezmaksas ēdināšana skolēniem, kuri uzturas internātā. 3. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei - dāvanu karte 15 euro vērtībā mācību gada sākumā izglītojamajiem, kuri mācās Balvu novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, vai līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. 4. Ziemassvētku saldumu paciņas. 5. Pašvaldība nodrošina skolas transportu uz skolu un atpakaļ (tai skaitā arī uz interešu izglītības nodarbībām). 6. Pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti, skates, izrādes un mēģinājumi ar izglītojamo piedalīšanos, mācību ekskursijas) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas bērniem tiek piedāvātas ārpusstundu nodarbības: vokālā studija “Notiņas” Balvu pilsētā, tautas deju kolektīva “Vilciņš” 2 pirmsskolas grupiņas Balvu pilsētā, pirmsskolas rotaļdeju kolektīvs “Podziņas” Viļakas pilsētā, tautas deju kolektīvs “Ķipariņi” Rugāju pagastā, tautas deju kolektīvs “Palazdīte” Tilžas pagastā, tautas deju kolektīvs “Cielaviņa” Kubulu pagastā, bērnu folkloras kopa “Upīte” Šķilbēnu pagastā.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība finansē ārpusstundu nodarbību vadītāju atalgojumu, nodrošina telpas nodarbībām un transportu kolektīviem uz konkursiem un skatēm.

Skolēnam

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš: -mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā. https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš: -mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk – bērns) un pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns) kurš: - mācās vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam: - kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā vienu reizi kalendāra gadā. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā; - kurš mācās cita novada izglītības iestādē ir 15,00 euro vienu reizi kalendāra gadā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kurš iesniedzams septembrī. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Skolēnam ar invaliditāti

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš: -mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš: -mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

15€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš: -mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē; - līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Skolēniem audzēkņiem

60€‎/mēnesī

Stipendijas tiek piešķirtas Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālo programmu audzēkņiem.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

150€‎/gadā

Pašvaldībā ir izstrādāti noteikumi “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā”, saskaņā ar kuriem tiek piešķirtas naudas balvas par teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā, mākslā, sportā un interešu izglītībā.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Līdztekus naudas balvām par dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā, mākslā, sportā un interešu izglītībā tiek piešķirtas Piemiņas balvas par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos un sacensībās valsts mērogā. Izglītojamajiem, piedaloties valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos un sacensībās, tiek segti transporta izdevumi un maksāta dienas nauda.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Studentiem pašvaldība nenodrošina stipendijas un nesedz studiju maksu.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nenodrošina atvieglojumus.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nogādāšanai uz izglītības iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām tiek nodrošināts skolas transports. Pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršrutus apstiprina Balvu novada pašvaldības izpilddirektors.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Papildus transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ pašvaldība nenodrošina, taču pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruti un laiki tiek saskaņoti tā, lai izglītojamie varētu apmeklēt interešu izglītības nodarbības un laicīgi atgriezties mājās. Ja izglītojamie atsevišķos gadījumos nepaspēj uz skolas transportu, lai atgrieztos mājās, viņiem ir iespēja pārnakšņot skolas internātā.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Papildus transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ pašvaldība nenodrošina, taču pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruti un laiki tiek saskaņoti tā, lai izglītojamie varētu apmeklēt profesionālās izglītības nodarbības un laicīgi atgriezties mājās.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājuma transporta izdevumiem nav.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājuma transporta izdevumiem uz sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem nav.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Balvu novadā interešu izglītībā tiek īstenotas 186 interešu izglītības programmas: Kultūrizglītībā -108 programmas (dejas māksla, mūzika, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, folklora), Sportā - 28 programmas (sporta spēles, galda spēles, vieglatlētika, volejbols, peldēšana, orientēšanās, vispārējā fiziskā sagatavotība), Tehniskajā jaunradē - 14 programmas (datori, programmēšana, elektronika, robotika, lāzera apguves pamati, grafiskais dizains), Vidē - 12 programmas (Mammadaba, floristika, ekopulciņi, “Ekoskola – nākotnes skola”, novadpētniecība, Mazpulki) 24 citas programmas - Intelektuālais klubs “Erudīts”, pašaudzināšanas programma, žurnālistika, “Dzīvesprasmju ABC”, skaistumkopšana, “Manas emocijas”, “Pasaules dažādās kultūras”, “Profesiju virpulī”, “Profesiju draugi”, Biznesa skola.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Samaksa par interešu izglītības nodarbību vadīšanu tiek veikta no valsts mērķdotācijas līdzekļiem. Pašvaldība pilnīgi sedz maksu par vingrošanas nodarbībām bērniem ar invaliditāti.

Dejas

7€‎/mēnesī

Teātris

0€‎/mēnesī

Šāda interešu izglītības programma netiek nodrošināta.

Mūzika

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Māksla

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Folklora

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Sports

0€‎/mēnesī

Maksājums netiek piemērots.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Balvu novadā mākslas jomas programmas var apgūt Balvu Mākslas skolā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas Mūzikas un mākslas skolā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē Mākslas skolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē Mākslas skolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

9€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem ar invaliditāti.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz konkursiem un skatēm. Skolas var izmantot citu pašvaldības iestāžu telpas pasākumu rīkošanai bez īres maksas. Pašvaldība garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem mākslas jomā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Balvu novadā mūzikas jomas programmas var apgūt Balvu Mūzikas skolā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas Mūzikas un mākslas skolā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Kora klase, Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle, Eifonija spēle, Sitaminstrumentu spēle.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē Mūzikas skolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē Mūzikas skolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

9€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem ar invaliditāti.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Pašvaldība finansiāli atbalsta Latgales jauno pianistu konkursa rīkošanu Balvos. Pašvaldība nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz konkursiem un skatēm. Skolas var izmantot citu pašvaldības iestāžu telpas pasākumu rīkošanai bez īres maksas. Pašvaldība garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem mūzikas jomā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Balvu novadā sporta jomas programmas var apgūt Balvu Sporta skolā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols, Volejbols, Grieķu - romiešu cīņa, Sporta dejas, Svarcelšana, Vieglatlētika, Peldēšana, Futbols, Ložu šaušana, Distanču slēpošana.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šīs vecuma grupas bērni neapmeklē Sporta skolu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Vecāku līdzfinansējums netiek piemērots.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

Vecāku līdzfinansējums netiek piemērots.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā visām sporta skolas mērķa grupām.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nodrošina sporta bāzes profesionālās ievirzes programmu īstenošanai. Nodrošina sporta skolas audzēkņus ar speciālajiem apaviem un apģērbu. Nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz sacensībām. Daļēji sedz piedalīšanos starptautiskajās sacensībās. Piešķir līdzekļus mācību treniņu nometnēm Latvijas izlases dalībniekiem. Garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem sporta jomā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 125,00 euro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

1. Sociālais darbs-sociālā darbinieka konsultācijas, vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa konsultācijas-līdz 10 konsultācijām gadā, ar iespēju palielināt konsultāciju skaitu, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Ģimenes asistenta pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuram nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai līdz 4 stundām nedēļā. Ziedojumu piesaistīšana no fiziskām un juridiskām personām.

Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsti: ēdināšanas izdevumu apmaksai, individuālo mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpei Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-ga

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

1. Sociālais darbs-sociālā darbinieka konsultācijas, vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2.Psihologa konsultācijas-līdz 10 konsultācijām gadā, ar iespēju palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. Ziedojumu piesaistīšana no fiziskām un juridiskām personām.

Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, saskaņā ar likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"noteikto

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

250€‎/vienreizējs

Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

325€‎/mēnesī

Pabalsts bērna uzturam 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī. Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsti audžģimenē ievietotam bērnam ēdināšanas izdevumu apmaksai, individuālo mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpei

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Saistošos noteikumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav noteikta ikmēneša atlīdzība audžuģimenei.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Pašvaldībā nav noteikta ikmēneša atlīdzība audžuģimenei.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā nav noteikts pabalsts aizbildnim papildus valsts piešķirtajam.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Iepriekš tika minēti atbalsta veidi

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Skatīt saistošo noteikumu XIV.,XVII.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

1. Finansiāls atbalsts-Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā. Skatīt saistošo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktus: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada, . 2. Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 80 h/menesī. Skatīt saistošo noteikumu VI.nodaļu: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada 3. Bērni ar funkcionāliem taucējumiem, kuriem DI projekta ietvaros nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvoti no maksas par dienas aprūpes centra, fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumiem līdz projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanas beigām – 2023.gada 31.decembris. Skatīt: http://balvi.lv/index.phpoption=com_content&view=article&id=17936&Itemid=927&lang=lv

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

1. Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti. 2. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem. 3. Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums. 4. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 5. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 6. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Skatīt saistošo noteikumu VI.,VIII.,XI.,XIV.,XVII.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Skatīt saistošo noteikumu XIV.,XVII.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Kā mērķgrupa “viena vecāka ģimenes” atsevišķi netiek izdalīta, ģimenes saņem sociālo palīdzību, ja kvalificējas saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.

Skatīt saistošo noteikumu XIV.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Mērķgrupai finansiāls atbalsts netiek sniegts.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Skatīt saistošo noteikumu XIV.,XVII.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsti: ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem, veselības aprūpei, sociālās rehabilitācijas plāna mēŗķu sasniegšanai. Skatīt: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-br

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

1. Sociālā darba pakalpojums- sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. 2. Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem. 3. Sociālā atbalsta grupas "Bērni- mūsu nākotne".

Skatīt saistošo noteikumu XIV.,XVII.,XVIII nodaļas: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsti: ēdināšanas izdevumu apmaksai bērniem,veselības aprūpei,personas dokumentu noform.,sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanaihttps://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Ģimenēm, kuras īrē sociālo dzīvokli, Pašvaldība katru mēnesi sedz: - divas trešdaļas no izdevumiem par īres maksu; - 50 % no izdevumiem par apkuri apkures sezonā.

Skatīt noteikumu X.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Saskaņā ar baseina noteikto cenrādi , atsevišķām mērķgrupām ir noteiktas atlaides vai zemāka samaksa, piemēram, 1) ģimenes biļete (atkarībā , cik pieaugušie un cik bērni līdz 10 gadiem, mainās samaksa); 2) baseina apmeklējums pensionāriem, politiski represētajām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - 50 % atlaide; 3) pilna laika studentiem - 10% atlaide; 4) baseina, sāls istabas apmeklējumu atlaide bērnam ar īpašām vajadzībām līdz 10 gadu vecumam un viņa pavadonim - 100% Mācību gada laikā visiem pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem tiek nodrošinātas bezmaksas nodarbības sporta stundu ietvaros. Tiek īstenota Interešu programma peldēšanā. No 2022.gada 1.septembra Balvu novada dome apstiprināja "Peldētapmācības programmu 5- 7 gadus veciem bērniem", kas paredz, ka pašvaldība nodrošina bezmaksas baseina apmeklējumu, nodarbības un transportu, visiem šīs mērķgrupas bērniem, kas apmeklē Balvu novada izglītības iestādes. Nodarbības paredzētas 1 reizi 2 nedēļās. Veselības veicināšanas projekta ietvaros tiek segti baseina apmeklējumi 54 + iedzīvotājiem.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

iepriekšējā sadaļā tika norādīts gadījumi, kad tiek segts 100 % apmērā nodarbības

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Ir 4 (četras) rindas: Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām; Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā; Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana; īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu pašvaldības dzīvojamo telpu.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Pašvaldībai pieder 380 dzīvokļi. Ar dzīvojamo platību tiek nodrošinātas vai uzņemtas rindā maznodrošinātās personas (ģimenes), invalīdi; bez vecāku gādības palikuši bērni; speciālisti.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

izīrējot sociālos dzīvokļus, tiek noteiktas īres un komunālo maksājumu atlaides

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

1.grupas invalīdiem

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Ja nepieciešams palīdz ar informācijas sniegšanu un atbalsta sniegšana - dokumentu sakārtošanā, dzīvesvietas nodrošināšana, piešķirot pašvaldības rīcībā brīvo dzīvojamo fondu, atbalsts izglītojamam saziņā ar izglītības iestādi, dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšana, brīvās darba vietas

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

dzīvesvietas nodrošināšana, piešķirot pašvaldības rīcībā brīvo dzīvojamo fondu

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

SIA "Balvu autotransports" - atlaides sabiedriskajā autobusā

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Pašvaldības atbalsts: 1) līdzfinansējuma formā NVO projektiem, kas realizē projektus šajā jomā; 2) Biznesa ideju grantu konkursā “Tava ideju Balvu novadā (ar mērķi veicināt arī nodarbinātību), piemēram, 2022.gadā atbalstītas 11 biznesa idejas, piešķirot finansējumu 48463,51 euro; 3) pašvaldības realizētie projekti nodarbinātības veicināšanas jomā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Sociālās pārvaldes SD Nodibinājumā "Centrs Dardedze" apgūst un vada programmu"Ceļvedis audzinot pusaudzi"

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Ģimenes,kuras audzina pusaudzi

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Par materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai: - bērniem un bērniem ar invaliditāti skatīt saistošo noteikumu IV.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada - trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm skatīt saistošo noteikumu IX.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326907-par-socialo-palidzibu-balvu-novada - bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem skatīt saistošo noteikumu XI.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

1. Bērniem un bērniem ar invaliditāti: - bērnam redzes korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00 euro kalendāra gadā.; - bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā, jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti par speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumiem, speciālā uztura, medicīnas preču un medikamentu iegādes izdevumiem un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai 2.Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācijas, pacienta iemaksas, izmeklējumi, analīzes u.c.), zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un medikamentu iegādei: - trūcīgām mājsaimniecībām līdz 70,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā; - maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās visas personas ir darbnespējīgas (pensijas vecuma personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni līdz 18 gadu vecumam), līdz 35,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā; stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma – operācijas apmaksai: - trūcīgām mājsaimniecībām līdz 500,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā; - maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 250,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā. 3. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,t.sk. pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam - ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā. Pabalsta apmērs līdz 120,00 euro kalendāra gadā.

Skatīt saistošo noteikumu IV.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326909-par-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem-balvu-novada Skatīt saistošo noteikumu IX.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326907-par-socialo-palidzibu-balvu-novada Skatīt saistošo noteikumu XI.nodaļā: https://likumi.lv/ta/id/326910-par-pabalstiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem-balvu-novada

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Nodrošina privātais sektors, bet ir arī pašvaldības iestādē pieejami pakalpojumi - Rugāju Zobārstniecības kabinetā, tai skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem bezmaksas pakalpojums

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

nepieciešamības gadījumā jā

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

nepieciešamības gadījumā jā

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Balvu novada pašvaldība nodrošina daudz un dažādas sporta aktivititātes dažāda vecuma iedzīvotājiem. Sporta skolas izglītības programmas nodarbības notiek par minimālu samaksu, bet šobrīd ir pieejamas bezmaksas sporta aktivitātes, kas tiek īstenotas projekta ietvaros: - ķermeņa masas samazināšanas kampaņas - 1 kampaņa katru gadu - Sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem - 1 sp.svētki katru gadu - nūjotāju grupu nodarbības - dažādas vingrotāju grupu nodarbības (aerobika, veselības vingrošana, joga, vingrošana trenažieru zālē) - vingrošanas meistarklases pirmsskolas izglītības iestādēs - peldētprasmes apmācību nodarbības - vingrošanas nodarbības, senioru veselības stāvokļa uzlabošanai - peldbaseina apmeklējumi senioriem

Pašvaldības iestāde "Ziemeļlatgales sporta centrs" organizē sporta aktivitātes dažādām interešu grupām, katrā pagasta un pilsētas teritorijā ir nodrošināts sporta organizators un arī sporta zāles (bezmaksas izmantošana)

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

1. Pabalsts krīzes situācijā. Pabalsta krīzes situācijā apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus: - katastrofu vai citu ārējo notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai gadījumā, kad cietusi un nav derīga dzīvošanai vienīgā dzīvojamā māja, līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus; - citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai un mazināšanai līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gada laikā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. 2. Pansijas pakalpojums personai, kura nonākusi krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai dabas katastrofas gadījumā ir nodarīts kaitējums vienīgajam mājoklim vai vienīgais mājoklis ir dzīvošanai nederīgs un persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības līdz 3 mēn.Pašvaldība var pilnībā vai daļēji segt maksu par pansijas pakalpojumu. 3. Krīzes istabas pakalpojums personai/ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā līdz 3 mēn., pirmās 10 dienas atbrīvojums no maksas.

Skatīt noteikumu VII.nodaļu: https://likumi.lv/ta/id/326907-par-socialo-palidzibu-balvu-novada Skatīt noteikumu XII.,XVI..nodaļu: https://likumi.lv/ta/id/330458-par-socialajiem-pakalpojumiem-un-socialo-atbalstu-balvu-novada

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto. Sabiedrības veselības speciālista konsultācijas veselības aprūpes pieejamības jautājumos, palīdzība nokļūšanai pie veselības aprūpes speciālistiem.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Sociālās pārvaldes struktūrvienības, pārklājot novada teritoriju un atrodas Balvu pilsētā, Viļakas pilsētā un Lazdukalna pagastā.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Balvu bērnu un jauniešu interešu centrs Balvu pilsētā ar struktūrvienībām - Viļakas pilsētā, Medņevas pagastā, Rugāju pagastā . Pēc ATR ir struktūrvienības, bet darbojas pastāvīgi ar konkrētu pakalpojumu piedāvājumu katrā teritorijā

Dienas centrs senioriem

Nav

Pieejamas telpas Sociālajā pārvaldē

Bibliotēka

Balvu Centrālā bibliotēka Balvu pilsētā ar 22 filiābibliotēkām. Nemateriālā kultūras mantojuma centrs "Upīte" struktūrvienība - Upītes bibliotēka. Bibliotēka ir katrā pagasta vai pilsētas teritorijā, 3 pagastos - katrā 2 bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiskie sporta laukumi, stadioni

aprīkoti, brīvi pieejami iedzīvotājiem

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=188&Itemid=478&lang=lv http://sportaskola.balvi.lv/ http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=463&Itemid=573&lang=lv http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=403&lang=lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

https://likumi.lv/ta/id/329331-par-balvu-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-apjomu-un-ta-pieskirsanas-kartibu-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-energoefektivitates-pasakumu-veiksanai-un-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Novietnes pie pašvaldības iestādēm. Izstrādāts tehniskais projekts veloceliņa izbūvei 3 km garumā Balvi - Kubuli

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Dienas centros norādēm pielietots Braila raksts

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Balvu mūzikas skolas energoefektivitātes projekts Rotaļlaukums Rugāju vidusskolas teritorijā (pieejams publiski) Projekts Nr. LV-RU-006 “Greenways Riga – Viļaka”, radīta infrastruktūra – izveidotais zaļais, marķētais velo ceļš, kas iet no Solas (Susāju pagasts) līdz Sitai (Kubulu pagasts), 52 km garumā vienā virzienā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Jā, ir . Viļakas pilsēta - Viļakas ezers, Balvu pilsēta - Balvu ezers, Baltinavas pagasts - Svātuines ezers

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Infrastruktūra: 1) Skeitparks Rugāju ciemā; 2) bmx trase Balvu pilsētā; 3) zaļais marķētais velo celiņš 4) sadarbībā ar NVO - suņu treniņu laukums

Skip to content